Pantheon

O časopise

Pantheon byl založen v roce 2006 a je vydáván Univerzitou Pardubice. Je vědeckým recenzovaným časopisem zaměřeným na akademické bádání o náboženství. Jeho hlavním cílem je vytvořit platformu pro diskusi badatelů nejen v České republice, ale zejména mezinárodní, a propagovat tak studium a výzkum náboženství v zemích, kde má významnou roli v rámci humanitních a sociálních věd.
Struktura časopisu sestává z vědeckých studií, zpráv a knižních recenzí. Všechny studie procházejí zpravidla dvojím recenzním řízením, která jsou oboustranně anonymní. Recenzenti jsou specialisty v oboru z různých univerzit a vědeckých institucí jak z České republiky, tak ze zahraničí, a většina z nich je ve vztahu k vydateli externími posuzovateli. Od roku 2009 Pantheon vychází dvakrát ročně a od roku 2011 studie jednoho čísla jsou publikovány v angličtině, studie druhého čísla v češtině či dalších slovanských jazycích (zpravidla polštině a slovenštině).
 

Zařazení do databází:

  • Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (od 2010)
  • ERIH plus (od 2015)
 
Texty zasílejte na adresy šéfredaktora a výkonných redaktorů:
martin.farek@upce.cz, zuzana.cerna@upce.cz, klapetek.martin@gmail.com
 
 
ISSN 1803-2443
MK ČR E 19563

 

Vydavatel

Univerzita Pardubice
Studentská 95
Pardubice 532 10
Česká republika
IČO: 00216275
Sazba, tisk: Nakladatelství Univerzity Pardubice
 

Redakční rada

Šéfredaktor: doc. Martin Fárek, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
Výkonní redaktoři: Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Mgr. Zuzana Černá, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
 
Kazimierz Banek (Uniwersytet Jagielloński, Krakov), Mary I. Bockover (Humboldt State University, Arcata, USA), Luboš Bělka (Masarykova univerzita v Brně), Zuzana Černá (Univerzita Pardubice), Martin Fárek (Univerzita Pardubice), Henryk Hoffmann (Uniwersytet Jagielloński, Krakov), Aleš Chalupa (Masarykova Univerzita v Brně), Martin Klapetek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Anatoliy Kolondnyy (Akademie věd Ukrajiny v Kyjevě), Milan Kováč (Univerzita Komenského v Bratislavě), Attila Kovács (Univerzita Komenského v Bratislavě), Miloš Mendel (Masarykova univerzita v Brně), Aleš Prázný (Univerzita Pardubice), Jan Stejskal (Univerzita Palackého v Olomouci), Petr Skalník (Univerzita Hradec Králové), Bohuslav Šalanda (Univerzita Karlova v Praze), David Václavík (Masarykova univerzita v Brně), Jana Valtrová (Masarykova univerzita v Brně), David Zbíral (Masarykova univerzita v Brně).
 

Pokyny pro autory a průběh recenzního řízení

Redakce přijímá původní, dosud nepublikované vědecké texty ve formě studií, knižních recenzí a zpráv, případně dalších typů vědeckých prací. Texty zasílejte redakci na následující elektronické adresy zvedené výše. Články jsou posuzovány z odborného i formálního hlediska, procházejí dvojím anonymním recenzním řízením. Na základě posudků rozhoduje redakční rada pod vedením šéfredaktora o jejich publikaci.
Poznámkový aparát a bibliografie se řídí citační normou The Chicago Manual of Style (Footnotes and Bibliography). 
 
Termíny pro odevzdání textů: jarní číslo – leden / zimní číslo – červen.
Každá zaslaná studie musí nezbytně obsahovat: poznámkový aparát; abstrakt (anglicky) v rozsahu 15-20 řádek; anglický název příspěvku; kontaktní adresa včetně emailové adresy
 
Rozsah příspěvků:
Studie v rozsahu do 30 normostran (45000 znaků)
Recenze do 5 normostran (9000 znaků)
Zprávy (důležité události v oboru) do 3 normostran (3600 – 5400 znaků)
 
Jednací řád časopisu:
 

Obsahy posledních čísel:

2018 - 13/2

2018 - 13/1

2017 - 12/2

2017 - 12/1

2016 - 11/2
2016 - 11/1

2015 - 10/2
2015 - 10/1
2014 -  9/2
 

Příklady citací:
A: Monografie
Jeppe S. Jensen, The Study of Religion in a New Key (Aarhus: Aarhus University Press, 2003), 159–204.
Jensen, The Study of Religion, 45.
 
B: Kolektivní monografie 
Armin W. Geertz, “Global Perspective on Methodology in the Study of Religion,” in Perspective on Method and Theory in the Study of Religion, ed. Armin W. Geertz and Russell T. McCutcheon (Leiden: Brill, 2000), 49–73. 
Geertz, “Global Perspective,” 61.
 
C: Články
Tim Murphy, “Religionswissenschaft as Colonialist Discourse: The Case of Rudolf Otto,” Temenos 1/43 (2007): 7–27.
Murphy, “Religionswissenschaft as,” 20.
 
Detailnější informace naleznete zde.
 

Autorský výtisk

Redakce zašle autorovi, včetně autorů zpráv a recenzí, 2 autorské výtisky čísla, ve kterém bude jeho text vydán.
 

Distribuce a prodej

Časopis Pantheon vychází dvakrát ročně (červen / prosinec). Distribuci jednotlivých čísel zajišťuje internetové knihkupectví Nakladatelství Pavel Mervart.
Cena jednoho čísla je 127 Kč.