Harmonogram zadávání závěrečných prací

Datum: 02.02.2017
  | 
Kategorie: Články
 |  
Publikoval: Pavel Horák
Pokyny a harmonogram pro zadávání témat závěrečných prací. Katedry religionistiky FF UPa

Vážení studující, 

zde naleznete postup, jak získat vedoucího práce (dále školitele) a zadat téma BP / DP. Současně tyto pokyny stanovují harmonogram předpokládaného plnění jednotlivých etap vypracovávání závěrečných prací.

Pokyny pro zadávání závěrečných prací

K získání tématu, požadavků na vypracování a školitele jste povinni podniknout tyto kroky:

1. Získání a zaregistrování tématu závěrečné práce. Studující mají možnost zvolit a registrovat si téma závěrečných prací těmito způsoby:
a) Registrací u již vypsaného tématu příslušným školitelem v univerzitním systému IS/STAG. Nejprve projděte nabídku témat, jež jsou vypsána jednotlivými vyučujícími. Naleznete-li téma, které vás zaujme a je volné, můžete si ho v systému zaregistrovat. Na jedno téma se vždy může přihlásit pouze jeden student.
b) je-li téma, o které máte zájem již obsazeno, je možné požádat během konzultačních hodin příslušného pedagoga o vypsání jiného tématu v oblasti vašeho zájmu.
c) Návrhem vlastního tématu: osobním dojednáním s konkrétním školitelem. Studující navrhuje případnému školiteli téma, které odpovídá jeho specializaci. Doporučuje se volit téma s ohledem na vaše individuální předpoklady k výzkumu dané problematiky (dosavadní zaměření, četba navíc, jazykové znalosti). V případě, že vyučující bude považovat váš návrh za relevantní, případně na jeho základě téma ještě upraví, provede se studujícím individuální registraci tématu do system IS/STAG.

§ Tento krok končí v momentu, kdy má studující dokončenou registraci školitele a tématu zaregistrováno v IS/STAG - do 18. února.

2. Studující je povinen konzultovat téma se zvoleným školitelem z hlediska teoretického uchopení, metod práce a zásad pro vypracování (únor- březen) a vyplnit podklad pro zadání kvalifikační práce v sekci IS/STAG - moje studium - podle pokynů školitele.
3. Studující je povinen vytisknout znění podkladu pro zadání závěrečné práce, tak jak byl schválen školitelem. Ten svým podpisem na tento dokument potvrzuje souhlas s tématem, vedením závěrečné práce a se zásadami pro vypracování.

§ Tento krok končí v momentu, kdy studující odevzdá podepsaný podklad pro zadání závěrečné práce do rukou sekretariátu katedry, a to nejpozději do posledního prac. dne měsíce března.

§ Pokud během vypracovávání závěrečné práce vznikne nutnost změnit školitele nebo téma práce, pak student vyplní standardní žádost, ve které uvede jak původní znění tématu a jméno školitele, tak nový název tématu s uvedením návrhu školitele nového. Změnu musíte konzultovat s vedoucím katedry, který ji schvaluje, v žádosti potvrdí souhlas podpisem. Pokud zvažujete možnost školitele z jiné katedry, nežli KRe, pak je nutné to předem konzultovat s vedoucím katedry a získat jeho souhlas s tímto krokem.

K žádosti o změnu tématu a/nebo školitele musí být přiloženo jak původní znění podkladu pro zadání, tak nově vyplněný podklad. Student tak musí učinit bezodkladně, jakmile nastane potřeba změny tématu či školitele. Tyto změny schvalujeme pouze ze závažných důvodů.